Lasy HCVF

Zasady ogólne wyznaczania lasów HCVF i zasad gospodarowania w nich w Nadleśnictwie Ełk

Lasy HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests – polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) są wyznaczane z wykorzystaniem "Kryteriów wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce" Adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006 r autorstwa: Związku Stowarzyszeń "Grupa Robocza FSC-Polska.

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych są przyporządkowane do poszczególnych kategorii:

HCVF 1 Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych

HCVF 1.1. Obszary chronione

HCVF 1.1.a lasy w rezerwatach

HCVF 1.1.b lasy w parkach krajobrazowych

HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej

HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej

HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych

HCVF 4.1. Lasy wodochronne

HCVF 4.2. Lasy glebochronne

HCVF 5. Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności - kategoria nie ma zastosowania w warunkach Polski

HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

Wykaz Lasów HCVF w Nadleśnictwie Ełk

Kategoria Lasów HCVF

Powierzchnia
[ha]

1.1.1

176,80

1.2

366,34

2.1

198,70

3.1

802,15

3.2

34,59

4.1

5352,19

4.2

30,96

6.1

21,59
 

 

 

Procedura wyznaczania tych lasów i zasad gospodarowania w nich zrealizowana została po konsultacjach z samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskami naukowymi .Konsultacje prowadzone były w oparciu o informacje zamieszczone na stronie internetowej oraz pisma wysłane do różnych partnerów, zapraszające do konsultacji tej tematyki w okresach ( I konsultacje od 11-03-2009 do 30-04-2009 II konsultacje od 13-05-2009 do 28-05-2009, III konsultacje od 20-07-2009 do 31-07-2009). IV konsultacje przeprowadzono w dniach 29-11-2010 do 30-12-2010. Po wykonaniu prac Urządzeniowych i przyjęciu PUL na okres 2013-2022 zaktualizowano powierzchnie i lokalizacje lasów HCVF, które poddano je V konsultacjom w dniach 16-10-2013 do 18-11-2013

Zakres prac planowanych zabiegów gospodarczych w lasach HCVF na kolejny rok gospodarczy podlega konsultacji społecznej w oparciu o informacje zamieszczane na naszej stronie internetowej w miesiącach wrzesień i październik tj. w okresie sporządzania projektu planów gospodarczych na rok następny.

Dodatkowe informacje na temat lasów HCVF można uzyskać u Michała Niedzielskiego i Piotra Mierzejewskiego (87 620-25-13 wew. 209; p.mierzejewski@bialystok.lasy.gov.pl) w dni pracujące w godzinach od 7:00 do 15:00