EKOSYSTEMY REFERENCYJNE

Powierzchnie referencyjne / Obszary Nieobjęte Gospodarowaniem

Zgodnie ze wskaźnikiem 6.4.1. standardu FSC Nadleśnictwo wyznaczyło tzw. ekosystemy referencyjne, które dawniej w Regionalnej Dyrekcji LP w Białymstoku określane były jako Obszary Nieobjęte Gospodarowaniem.

Wyznaczenie takich powierzchni poprzedzone było konsultacjami społecznymi w latach 2009, 2010, po pracach urządzeniowych w 2013 r. oraz w trakcie konsultowania PUL na lata 2023-2032 r. 

Jako ekosystemy referencyjne wyznaczone zostały powierzchnie w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego:

  • których użytkowanie jest znacznie utrudnione, bądź nie racjonalne ekonomicznie,
  • rezerwaty przyrody bez dokumentów planistycznych, co do których nadleśnictwo nie stwierdza potrzeby prowadzenia żadnych zadań w najbliższych latach albo obszary w rezerwatach przyrody posiadających plan ochrony, który wskazuje powierzchnie objęte ochroną bierną,
  • Drzewostany wyłączone z użytkowania na podstawie Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000,
  • Powierzchnie siedlisk uznane za HCVF 3.1 gdzie nie występują szczególne potrzeby przyrodnicze wymuszające prowadzenie działań,
  • Pozostawione na rębniach, do naturalnego rozpadu, kępy ekologiczne,
  • Źródliska, śródleśne bagna, itp.

Obszary te są pozostawione bez ingerencji w naturalnym stanie. Na powierzchniach referencyjnych / ONG nie pozyskuje się drewna. W sytuacji wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, dopuszczalne jest ścięcie niebezpiecznego drzewa i pozostawienie go na gruncie do naturalnego rozpadu. Jeżeli w drzewostanie referencyjnym zaobserwowane zostanie występowanie szkodników wtórnych, pozostawiamy te powierzchnie bez zabiegów, nie wykonujemy tam cięć sanitarnych.

Obecnie obszar powierzchni referencyjnych w nadleśnictwie (01.06.2023) obejmuje 1384,20 ha i co roku się zwiększa o nowo wyznaczane i pozostawiane kępy ekologiczne. Powierzchnie referencyjne oznaczone na mapach dostępne są w materiałach do pobrania.