Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Hodowla Lasu

Głównym celem gospodarki leśnej jest zapewnienie trwałości lasu i ciągłości jego wielofunkcyjnej roli w zagospodarowaniu przestrzennym kraju. Ważne jest stopniowe osiągnięcie stanów równowagi dynamicznej w ekosystemach leśnych, a w szczególności zgodności biocenozy leśnej z warunkami biotopów. Gospodarka leśna jest godzeniem potrzeb społecznych związanych z realizacją produkcji drewna oraz kształtowania pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

     Każdy las, w określonym miejscu i czasie pełni jednocześnie różne funkcje w sposób naturalny. Do tych funkcji, ze względu na sposób ich świadczenia, można zaliczyć funkcje biotyczne, ochronne, produkcyjne i reprodukcyjne. Wielofunkcyjna gospodarka leśna powinna zapewnić możliwość trwałego i zrównoważonego pełnienia przez lasy wszystkich ich funkcji naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem tych, które pełnią wiodącą rolę.

Hodowla lasu obejmuje:

- Gospodarkę nasienną

- Gospodarkę szkółkarską

- Pielęgnowanie lasu

- Zagospodarowanie rębne
     

     Gospodarka nasienna zajmuje się dostarczeniem odpowiedniej liczby nasion o najlepszej jakości. Dla gatunków głównych wyznaczone zostały gospodarcze drzewostany nasienne, dla pozostałych źródła nasion. W nadleśnictwie Ełk jest 34 gospodarczych drzewostanów nasiennych o łącznej powierzchni 351 ha, oraz 5 źródeł nasion, co w zupełności zaspakaja potrzeby Nadleśnictwa.  Wszystkie sadzonki produkowane są z nasion o znanym pochodzeniu.

 Szkółkarstwo: Nasiona te wykorzystywane są do produkcji sadzonek w szkółce drzew i krzewów. Większość sadzonek produkowanych na szkółce stanowią podstawowe gatunki lasotwórcze: sosna, świerk, brzoza, olsza i dąb.


Sadzenie lasu na leśnictwa Nowa Wieś fot. Grzegorz Dąbrowski
      Od momentu założenia uprawy aż do osiągnięcia przez drzewostan dojrzałości przeprowadza się działania szereg działań pielęgnujących takich jak:

·         pielęgnowanie gleby

·         czyszczenia wczesne w fazie uprawy

·         czyszczenia późne w fazie młodnika

·         trzebieże wczesne

·         trzebieże późne

      Pielęgnowanie gleby polega na ograniczaniu rozwoju chwastów oraz samorzutnie zasianych gatunków drzew i krzewów poprzez ich wykaszanie, motyczenie wokół sadzonek, lub wydeptywanie chwastów.

      Czyszczenia to zabieg mający charakter negatywny. Polega na usuwaniu osobników niepożądanych, nadmiernie rozwiniętych, przerośniętych, niezgodnych z przyjętym składem gatunkowym uprawy dostosowanym optymalnie do lokalnych warunków glebowych. Zabiegi te pozwalają na równomierny rozwój całej uprawy.

      Trzebieże to zabieg mający charakter pozytywny. Zabieg ten ma na celu wybranie najlepiej rokujących egzemplarzy oraz usunięcie osobników przeszkadzających w ich dalszym rozwoju. W wyniku tego zabiegu rozluźnia się sklepienie koron drzew co umożliwia dalszą rozbudowę koron pozostałych drzew. Zwiększa się ilość światła docierającą do dolnych warstw lasu przez co rozwija się runo i warstwa krzewiasta (podszyt).

      Zagospodarowanie rębne określa zasady wykonywania całego zespołu czynności, które mają na celu pozyskanie drzew dojrzałych w taki sposób aby stworzyć najkorzystniejsze warunków do odnowienia i rozwoju nowego pokolenia drzew, kształtowanie odpowiedniej budowy drzewostanu, zapewnienie naturalnej różnorodności biologicznej i trwałości w zmieniających się warunkach środowiska.

Nadleśnictwo Ełk średniorocznie wykonuje:

·         Odnowienia i zalesienia         -           202 ha

·         Poprawki i uzupełnienia         -             41 ha

·         Pielęgnacja gleby                   -            521 ha

·         Czyszczenia wczesne             -             89 ha

·         Czyszczenia późne                 -           105 ha

·         Trzebieże wczesne                 -           250 ha

·         Trzebieże późne                     -           845 ha

·         Zagospodarowanie rębne      -           230 ha