KONSULTACJE SPOŁECZNE

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych – Lasy HCVF

 

Zgodnie ze wskaźnikiem 9.1.2 oraz kryteriami wyznaczania lasów HCVF (2006) Nadleśnictwo Ełk wyznaczyło Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych. Konsultacje wyznaczonych Lasów HCVF oraz zasad gospodarowania w nich, prowadzone były w latach 2009, 2010, 2013.

W wyniku ponownego przeanalizowania poprawności wyznaczania poszczególnych kategorii lasów w 2019 roku, stwierdzono, iż obejmują one m.in. nieużytki, drogi, linie energetyczne, które wchodziły w skład całych oddziałów lub wydzieleni wyznaczonych jako HCVF. Niepoprawnie też wyznaczono siedliska „Natura 2000” o reprezentatywności innej niż A lub B wg kryteriów Natura 2000.

 W wyniku przekazania gruntów pod budowę drogi S61, nadleśnictwo dokonało korekty w wykazie lasów HCVF oraz zaktualizowano mapę przedmiotowych drzewostanów. Aktualna mapa (stan na 01.01.2021) dostępna jest w  materiałach do pobrania.

      Wyżej wymienione informacje nie mają charakteru konsultacji społecznych, gdyż wprowadzają zmiany w wyniku błędnie wyznaczonych powierzchni referencyjnych oraz lasów HCVF niezgodnie z kryteriami.

Prace w Nadleśnictwie prowadzone są zgodnie z Planem Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Ełk na lata 2013-2022, które były konsultowane na etapie tworzenia PUL (dostępne w zakładce Nasza praca => Urządzanie lasu), oraz zgodnie z Zasadami Gospodarowania w Lasach HCVF i obowiązującym prawem.

                                                                                                                Mrozy Wielkie 27.10.2023

            Planowane zabiegi gospodarcze na rok 2024

W roku 2024 Nadleśnictwo Ełk zaplanowało zabiegi pielęgnacyjne związane z pozyskaniem drewna w następujących ilościach:

Zabieg

powierzchnia [ha]

CP-P

65,63

CSS

13,77

IB

94,19

IIIA

74,9

IIIAU

16,13

IIIB

70,58

IIIBU

17,63

IVD

21,65

TPP

796,55

TWP

200,1

Razem

1371,13

 

 

w tym w lasach HCVF: 

 

Zabieg

Kategoria HCVF / Powierzchnia [ha]

2.1.

3.1.

4.1.

4.2.

CP-P

 

 

12,89

 

IIIA

5,68

 

11,89

 

IIIAU

 

 

3,47

 

IIIB

5,98

 

9,19

 

IVD

 

 

11,52

 

TPP

13,43

 

72,47

4,37

TWP

 

0,85

18,27

 

Razem

25,09

0,85

139,7

4,37

 

 

Szczegółowe informacje na temat planowanych zabiegów dla każdej kategorii ochronności w/w lasów można uzyskać w biurze Nadleśnictwa.

 

Postępowanie w poszczególnych kryteriach HCVF opiera się na:

„Kryteriach wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce. Część II – gospodarowanie w HCVF"

opracowanych i adaptowanych do Polski przez Forest Stewardship Council (FSC) lipcu 2006

„Poradniku ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny" wydany przez Ministerstwo Środowiska w 2004r.

Na podstawie w/w dokumentów Nadleśnictwo przyjęło wcześniej konsultowane ogólne zasady postępowania w lasach HCVF, które można znaleźć w dokumentach do pobrania.