KONSULTACJE SPOŁECZNE

Konsultacje społeczne w sprawie zniesienia obszarów referencyjnych na terenie Nadleśnictwa Ełk

 

Nadleśnictwo Ełk, po przeprowadzeniu szczegółowych lustracji terenowych stwierdziło, że cmentarz (0,32 ha) zlokalizowany w leśnictwie Helmany (01-10-1-04-112-b-00) położony jest w granicach ekosystemów referencyjnych (ONG). W celu utrzymania powagi tego miejsca, a także zapewnieniu bezpieczeństwa osób odwiedzających mogiły należy, usunąć drzewa niebezpieczne (obumarłe, obumierające oraz uszkodzone). Dodatkowo, w granicach powierzchni referencyjnych (ONG) na terenie leśnictwa Nowa Wieś (01-10-01-06-188-a-00 – 1,62 ha; 01-10-01-06-188-b-00 – 1,87 ha oraz 01-10-01-06-188-l-00 – 0,59 ha) znajdują się drzewa potencjalnie niebezpieczne (około 20 sztuk) pochylone zarówno w kierunku drogi krajowej nr 16 jak i linii kolejowej Oszysz -Ełk. Okresowy przegląd powyższych powierzchni z możliwością usuwania drzew niebezpiecznych pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kolejowym oraz osobom przebywających na cmentarzu.

 

W związku z powyższym Nadleśnictwo Ełk, poddaje 30- dniowym konsultacjom społecznych wymienione powierzchnie. Po upływie 30 dni oraz zapoznaniu się z uwagami strony społecznej Nadleśnictwo Ełk, podejmie decyzję o ewentualnym usunięciu z wykazu ekosystemów referencyjnych w/w powierzchni.

 

 

 

Powierzchnie referencyjne / Obszary Nieobjęte Gospodarowaniem

 

Zgodnie ze wskaźnikiem 6.4.1. standardu FSC Nadleśnictwo wyznaczyło tzw. ekosystemy referencyjne, które dawniej w Regionalnej Dyrekcji LP w Białymstoku określane były jako Obszary Nieobjęte Gospodarowaniem.

Wyznaczenie takich powierzchni poprzedzone było konsultacjami społecznymi w roku 2009 oraz 2010. Po wykonaniu prac Urządzeniowych i przyjęciu PUL na okres 2013-2022 zaktualizowano powierzchnie i lokalizacje obszary nieobjęte gospodarowaniem, które poddano konsultacjom w dniach 16.10.2013 do 18.11.2013.

W wyniku weryfikacji poprawności wyznaczania powierzchni referencyjnych w roku 2019, stwierdzono, iż część obszarów stanowią powierzchnie nieleśne. Po dokonaniu analizy oraz przeprowadzonych konsultacjach społecznych w 2020 oraz 2021 roku, Nadleśnictwo usunęło nieprawidłowo wyznaczone powierzchnie z ewidencji oraz zaktualizowało mapę (stan na dzień 01.01.2021), która dostępna jest w  materiałach do pobrania.

 

 

 

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych – Lasy HCVF

 

Zgodnie ze wskaźnikiem 9.1.2 oraz kryteriami wyznaczania lasów HCVF (2006) Nadleśnictwo Ełk wyznaczyło Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych. Konsultacje wyznaczonych Lasów HCVF oraz zasad gospodarowania w nich, prowadzone były w latach 2009, 2010, 2013.

W wyniku ponownego przeanalizowania poprawności wyznaczania poszczególnych kategorii lasów w 2019 roku, stwierdzono, iż obejmują one m.in. nieużytki, drogi, linie energetyczne, które wchodziły w skład całych oddziałów lub wydzieleni wyznaczonych jako HCVF. Niepoprawnie też wyznaczono siedliska „Natura 2000” o reprezentatywności innej niż A lub B wg kryteriów Natura 2000.

 W wyniku przekazania gruntów pod budowę drogi S61, nadleśnictwo dokonało korekty w wykazie lasów HCVF oraz zaktualizowano mapę przedmiotowych drzewostanów. Aktualna mapa (stan na 01.01.2021) dostępna jest w  materiałach do pobrania.

      Wyżej wymienione informacje nie mają charakteru konsultacji społecznych, gdyż wprowadzają zmiany w wyniku błędnie wyznaczonych powierzchni referencyjnych oraz lasów HCVF niezgodnie z kryteriami.

Prace w Nadleśnictwie prowadzone są zgodnie z Planem Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Ełk na lata 2013-2022, które były konsultowane na etapie tworzenia PUL (dostępne w zakładce Nasza praca => Urządzanie lasu), oraz zgodnie z Zasadami Gospodarowania w Lasach HCVF i obowiązującym prawem.

                                                                                                                Mrozy Wielkie 04.04.2021

 

Planowane zabiegi gospodarcze na rok 2022

W roku 2022 Nadleśnictwo Ełk zaplanowało zabiegi pielęgnacyjne związane z pozyskiwaniem drewna w następujących ilościach:

·      czyszczenia późne - (CP-P) 82,25 ha w tym 41,27 ha w zasięgu Lasów HCVF

·      trzebież wczesna - (TW) 274,07 ha w tym 86,00 ha w zasięgu Lasów HCVF

·      trzebież późna - (TP) 1104,99 ha w tym 313,98 ha w zasięgu Lasów HCVF

·      drzewostany zagosp. rębnią zupełną (IB) – 102,24 ha

·      drzewostany zagosp. rębnią złożoną – 248,55 ha w tym 101,92  ha w zasięgu Lasów HCVF

 

Rodzaj zabiegu

Pow. [ha]

HCVF 2.1.

26,6

IIIA

4,96

IIIB

19,39

IVD

1,23

TPP    

1,02

HCVF 4.1.

512,79

CP-P    

41,27

IIIA    

21,14

IIIAU

16,69

IIIB    

24,82

IVD     

5,8

V           

4,11

TPP     

312,96

TWP     

86,00

HCVF 4.2

3,78

IIIA

1,72

IVD

2,06

Suma

543,17

 

 

Szczegółowe informacje na temat planowanych zabiegów dla każdej kategorii ochronności w/w lasów można uzyskać w biurze Nadleśnictwa.

Wszystkie zabiegi gospodarcze prowadzone na terenie nadleśnictwa Ełk, ich charakterystyka i cel, opisane są w streszczeniu Planu Urządzenia Lasu sporządzonym na okres 2013-2022r.

Postępowanie w poszczególnych kryteriach HCVF opiera się na:

„Kryteriach wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce. Część II – gospodarowanie w HCVF"

opracowanych i adaptowanych do Polski przez Forest Stewardship Council (FSC) lipcu 2006

„Poradniku ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny" wydany przez Ministerstwo Środowiska w 2004r.

Na podstawie w/w dokumentów Nadleśnictwo przyjęło wcześniej konsultowane ogólne zasady postępowania w lasach HCVF, które można znaleźć w dokumentach do pobrania.