Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lasy Nadleśnictwa Ełk

Lasy Nadleśnictwa Ełk obejmują swym zasięgiem tereny położone na północy do jeziora Gawlik, na południu graniczą z miastem Grajewo. Na wschód zasięg sięga do miejscowości Kalinowo i Cimochy, a od zachodu do miejscowości Bajtkowo. Rozrzut kompleksów leśnych jest bardzo duży i sięga około 75 km.

     Dominującym typem siedliskowym lasu w Nadleśnictwie jest BMśw, który zajmuje  6327,92 ha, co stanowi 33,11% powierzchni leśnej. Na drugim miejscu jest LMśw, który zajmuje 26,59% powierzchni leśnej, czyli 5081,26 ha. Znaczący jest również areał Lśw (3520,94 ha i 18,42% powierzchni leśnej).W siatce typów siedliskowych lasu omawianego obiektu nie występują: Bs, Bw i Lł ujęte w odrębne wydzielenia leśne.

    Siedliska lasowe i lasów mieszanych zajmują 60,36 % powierzchni leśnej nadleśnictwa (11536,47 ha), a siedliska borów i borów mieszanych 39,64 % (7576,80 ha).

Przyjmując za kryterium odmienne warunki wilgotnościowe, siedliska zajmują:

świeże

-

81,35% powierzchni leśnej (15547,26ha),

wilgotne

-

4,13%   powierzchni leśnej (789,26 ha),

bagienne i łęgowe

-

14,52%  powierzchni leśnej (2776,75 ha).

  

      Powierzchnia leśna rezerwatu zajmuje w Nadleśnictwie Ełk powierzchnię 176,50 ha, co stanowi 0,92% powierzchni leśnej obiektu.Lasy ochronne występują na powierzchni 13568,15 ha, co stanowi 70,99% powierzchni leśnej. Lasy gospodarcze zajmują 5368,62ha (28,09% powierzchni leśnej). Duża powierzchnia lasów ochronnych w Nadleśnictwie wynika głównie z lokalizacji na tym terenie miasta Ełk.

      W Nadleśnictwie Ełk gatunkiem posiadającym najszersze spektrum siedliskowe jest sosna, panująca w 64,37% drzewostanów. Dominuje ona na siedliskach borów, borów mieszanych oraz na lesie mieszanym świeżym. Świerk przeważa na lesie świeżym. Siedliska lasu wilgotnego, olsu i olsu jesionowego opanowane są w przeważającej części przez olszę.