Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ochrona Lasu

Ochrona przyrody to całokształt działań mających na celu zachowanie i zabezpieczenie przyrody lub jej poszczególnych elementów przed zagrożeniami i przekształceniami najczęściej powodowanymi przez człowieka.

 

Nadleśnictwo Ełk prowadzi swoją działalność na podstawie Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r z późniejszymi zmianami. Ustawa określa zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych oraz zasady gospodarki leśnej w powiązaniu z innymi elementami środowiska i z gospodarką narodową.

Trwale zrównoważoną gospodarkę leśną prowadzi się według planu urządzenia lasu z uwzględnieniem w szczególności następujących celów:

1) zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą;

2) ochrony lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych ze względu na:

 a) zachowanie różnorodności przyrodniczej,

 b) zachowanie leśnych zasobów genetycznych,

 c) walory krajobrazowe,

 d) potrzeby nauki;

3) ochrony gleb i terenów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie oraz o specjalnym znaczeniu społecznym;

4) ochrony wód powierzchniowych i głębinowych, retencji zlewni, w szczególności na obszarach wododziałów i na obszarach zasilania zbiorników wód podziemnych;

5) produkcji, na zasadzie racjonalnej gospodarki, drewna oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu.