Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OFERTA EDUKACYJNA

W Europie coraz częściej zajęcia edukacyjne przeprowadzane są w lesie. Nadleśnictwo Ełk wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ludzi i zaprasza wszystkich na zajęcia edukacyjne i spacer z leśnikiem do lasu.

Zajęcia edukacyjne przeznaczone są dla różnych grup wiekowych odbiorców, a w szczególności do: społeczności lokalnych szkół i przedszkoli, studentów oraz innych grup zorganizowanych. Mobilizuje dzieci, młodzież i dorosłych do podejmowania konkretnych inicjatyw na rzecz ochrony przyrody i środowiska. Prowadzi do zrozumienia właściwej funkcji lasów, a także roli i wpływu leśników na zachowanie i racjonalne ich użytkowanie.. Zarówno zajęcia edukacyjne, jak i wycieczki edukacyjne są przeprowadzane głównie na szkółce leśnej w Mrozach Wielkich.

 • Zajęcia edukacyjne przeznaczone są głównie dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Polegają na przejściu 800 metrowej ścieżki z tablicami edukacyjnymi, przy których omawiane są zagadnienia dotyczące wiedzy o lesie oraz zrównoważonej gospodarce leśnej i pracy leśnika.  W trakcie przejścia ścieżką edukacyjną na dzieci czekają dodatkowe gry i zabawy leśne. Młodzi uczestnicy zajęć przytulają się do drzew, budują pajęczą sieć i przez nią przechodzą, biorą udział w leśnych zawodach, przeciągają linę, rzucają szyszkami do celu, tworzą obrazy ze znalezionych patyków, liści i kamieni, dowiadują się dlaczego wilki sznurują itp. Zajęcia edukacyjne zakończone są ogniskiem na szkółce leśnej. Zajęcia dydaktyczne przeznaczone są dla grup liczących maksymalnie 30 osób. Obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne lub mailowe. Zajęcia edukacyjne są bezpłatne.

 

 • Spacery edukacyjne przeznaczone są dla grup powyżej 30 osób oraz osób dorosłych. Minimalna trasa do przejścia to 800m (trasa może być dowolnie wydłużona). Podczas spacerów leśnych omawiane są zagadnienia dotyczące wiedzy o lesie oraz zrównoważonej gospodarce leśnej i pracy leśnika. Spacer edukacyjny może być zakończony ogniskiem. Obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne lub mailowe. Spacery edukacyjne są bezpłatne.

 

Pamiętaj!

 1. Im bardziej liczna jest grupa, tym relatywnie gorsze są zajęcia.
 2. Przed organizacją zajęć poinformuj wszystkich uczestników o zagrożeniach wynikających z przebywania na terenach leśnych (zawsze może ugryźć Cię komar lub inny owad, możesz spotkać w lesie dzikie zwierzę czy może wystąpić alergia lub podrażnienie wywołane przez rośliny).
 3. Poinformuj wcześniej uczestników jak powinni zachować się w lesie.
 4. Rano w lesie często jest zimno i wilgotno, dlatego każdy uczestnik powinien być przygotowany na zmienne warunki atmosferyczne. Dobre, wygodne buty gwarantują Ci przyjemną wycieczkę do lasu i zmniejszają ryzyko skręcenia kostki.
 5. Na wycieczkę po lesie koniecznie spakuj uśmiech do plecaka.

 

Do zobaczenia na leśnych szlakach!

    

 

Załącznik nr 1.

Do Zarządzenia Nr 32 Dyrektora RDLP w Białymstoku

Z dnia 05.09.2017

Zn. spr.: ZO.7161.25.2017

 

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej na

na terenie Nadleśnictwa Ełk

z obszaru RDLP w Białymstoku

 

 

 1. Edukacja leśna obejmuje zagadnienia dt. wiedzy o lesie oraz zrównoważonej gospodarce leśnej.
 2. Zajęcia z edukacji leśnej kierowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych w formie grup zorganizowanych.
 3. Zajęcia dydaktyczne odbywają się przy udziale maksymalnie 30 osób. Grupy powyżej 30 osób są traktowane jako wycieczki edukacyjne.
 4. Zajęcia odbywają się w dniach i godzinach pracy nadleśnictwa. Zajęcia planowane w trakcie dni wolnych, świątecznych lub godzin popołudniowych odbywają się na podstawie indywidualnej zgody Nadleśniczego.
 5. Zajęcia prowadzone są na terenie nadleśnictwa z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury edukacyjnej i turystycznej, miejscach pamięci i dziedzictwa kulturowego oraz w innych obiektach ku temu predysponowanych.
 6. Zajęcia dydaktyczne z zakresu edukacji leśnej są bezpłatne.
 7. Nadleśnictwo nie jest zobowiązane do finansowania  kosztów transportu, cateringu i organizacji ogniska. 
 8. Nadleśnictwo wskaże i udostępni zaplecze sanitarne na czas trwania spotkania.
 9. Tematyka, program zajęć, czas trwania i termin spotkania jest uzgadniany z prowadzącym zajęcia – upoważnionym w tym zakresie pracownikiem nadleśnictwa.
 10. Udział w zajęciach jest rezerwowany przez Zgłaszającego, np. przedstawiciela:  placówki oświatowej, opiekuńczo - wychowawczej oraz organizacji nie prowadzącej działalności zarobkowej w zakresie edukacyjnym, turystyki i rekreacji.
 11. Zgłoszenia do udziału w zajęciach edukacyjnych rezerwowane są  na min. 5 dni roboczych przed ich planowanym spotkaniem, w formie wiadomości elektronicznej, e:mail elk@bialystok.lasy.gov.pl . Informacje o kontaktach dostępne są na stronie www.elk.bialystok.lasy.gov.pl/kontakt .   
 12. O rezygnacji lub zmianie terminu zajęć należy niezwłocznie poinformować nadleśnictwo. 
 13. Nadleśnictwo ma prawo odwołać lub przerwać zajęcia w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń mogących zagrozić bezpieczeństwu i zdrowiu uczestników.
 14. Nadleśnictwo zobowiązuje się do poinformowania Zgłaszającego o zagrożeniach jakie mogą powstać w miejscach odbywania zajęć na terenie wszelkich obiektów, w tym infrastruktury leśnej.
 15. Zgłaszający jest zobowiązany do powiadomienia uczestników zajęć (w przypadku nieletnich – opiekunów/rodziców ) o zagrożeniach wynikających z przebywania na terenach leśnych, a w szczególności:

-  możliwości ukąszeń przez owady, kleszcze i inne zwierzęta,

-  alergiach i podrażnieniach wywołanych przez rośliny,

-  konsekwencjach nagannego zachowania uczestników, samowolnego oddalenia  

         się od grupy, spożywania alkoholu i palenia papierosów, 

- konieczności zapewnienia odpowiedniego do warunków pogodowych i terenowych

         ubioru.  

 1.  Zgłaszający bierze odpowiedzialność za ewentualne następstwa zagrożeń, o  których mowa w pkt. 15
 2.  Zgłaszający zobowiązuje się sprawowania nadzoru organizacyjnego i wychowawczego,  w tym: posiadania środków prewencyjnych (repelenty), pierwszej pomocy (apteczka) oraz udziału osoby posiadającej stosowne umiejętności do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 3.  Warunkiem przeprowadzenia zajęć jest przekazanie do nadleśnictwa podpisanego przez Zgłaszającego lub osobę upoważnioną do organizacji spotkania „Oświadczenia o akceptacji Regulaminu - Załącznik nr 2. 

 

 


Kontakt: Andrzej Piela

tel. kom. 605 150 806

email: andrzej.piela@bialystok.lasy.gov.pl