Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rezerwat przyrody

Rezerwat Przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi (Art. 13.1 Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.880 ).

           Na terenie Nadleśnictwa Ełk znajduje się jeden rezerwat przyrody „Bartosze” o powierzchni 190,46 ha. Pierwotnie rezerwat pod nazwą „Ostoja bobrów Bartosze” był utworzony w celu ochrony bobrów. Ponieważ populacja bobra europejskiego Castor fiber silnie się rozrosła w całym kraju (najliczniej zasiedla wschodnią część województwa warmińsko-mazurskiego i północną województwa podlaskiego) stwierdzono, że ochrona rezerwatowa tego gatunku nie jest konieczna.

                                 Rezerwat „Bartosze"

        W przedmiotowym rezerwacie natomiast od kilkudziesięciu lat realizowana jest ochrona zachowawcza oraz zachodzą naturalne procesy sukcesyjne. W związku z tym uznano za zasadne dalszą ochronę tego obiektu oraz zmianę jego celu ochrony określając go jako: zachowanie i ochrona procesów ekologicznych w siedliskach bagiennych. Teren w większości jest porośnięty trudno dostępnymi podmokłymi lasami w typie lasu mieszanego bagiennego, lasu wilgotnego, lasu mieszanego świeżego, lasu świeżego i olsu. Rezerwat ten jest poprzecinany gęstą siecią rowów melioracyjnych, dzięki czemu notowany jest dość wysoki poziom wody na terenie lasów leżących w jego granicach a penetracja terenu rezerwatu jest bardzo utrudniona.  (Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2018r. poprzedzone zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 czerwca 1964 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 45, poz.220), które utraciło moc obowiązywania na podstawie art. 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2000r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001r. Nr 3, poz. 21)