Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie Lasu

 

Plan urządzenia lasu - szczegółowy leśny plan gospodarczy, podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla określonego obiektu (nadleśnictwa, gminy, miasta). Zgodnie z Ustawą o Lasach tworzony jest co 10 lat według stanu na dzień 1 stycznia pierwszego roku obowiązywania (przez Biura Urządzania Lasu). W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych stanem lasów, (występowaniem szkód lub klęsk żywiołowych), plan urządzenia lasu może być opracowany na okresy krótsze niż 10 lat. Plan ten staje się podstawą do prowadzenia jakichkolwiek zabiegów gospodarczych po zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw środowiska.