Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasoby Leśne

Lasy Nadleśnictwa Ełk położone są w Mazursko-Podlaskiej Krainie Przyrodniczo-Leśnej. Na terenie Nadleśnictwa Ełk najbardziej widoczne są skutki ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Powiat ełcki tworzy geograficznie tzw. Obszar Mazur Garbatych. Najwyższe wzniesienia osiągają wysokość 205 m n.p.m., najniżej położone tereny osiągają wysokość 120-130 m n.p.m., a więc różnice wysokości dochodzą do wielkości ok. 80 m.


      Najczęściej spotykanym siedliskiem w Nadleśnictwie Ełk jest bór mieszany świeży oraz  bór świeży. Panującym tu gatunkiem jest sosna, która tworzy jedne z najcenniejszych ekotypów sosny zwyczajnej- „sosnę mazurską". Obszar Krainy Mazursko-Podlaskiej pokrywa się z zasięgiem gromadnego występowania świerka pospolitego na północnych terenach Polski. Do głównych gatunków lasotwórczych zaliczamy: świerka, sosnę, buka, dęba, olszę i jesiona.

 

W Nadleśnictwie Ełk 62% drzewostanów ma charakter lasów ochronnych i obszarów chronionych. Są to:

Lasy ochronne wokół miast - ok. 8 tys. ha

Lasy wodochronne - ok. 3 tys. ha           

Lasy glebochronne - ok. 3,5 tys. ha            

Lasy stanowiące ujęcia wody pitnej - ok. 200 ha            

Lasy stanowiące ostoję zwierzyny chronionej - ok. 50 ha.                                                    

      Nadleśnictwo Ełk w obecnej postaci utworzone zostało na mocy Zarządzenia Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 28 lutego 1972 r. jako Nadleśnictwo Ełk. Nadleśnictwo Ełk zarządza terenami położonymi w 99% na terenie powiatu ełckiego, w skład którego wchodzą gminy: Miasto Ełk, Ełk, Prostki, Stare Juchy i Kalinowo. Pozostały 1% leży na terenie gmin: Wydminy, Olecko i Orzysz.