Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin korzystania ze ścieżek edukacyjnych,pieszych, rowerowych i dróg

Regulamin korzystania ze ścieżki edukacyjnej „Leśnym tropem” w Nadleśnictwie Ełk

 

 1. Wejście na teren obiektu jest bezpłatne.
 2. Leśna ścieżka dydaktyczna jest miejscem przeznaczonym do edukacji leśnej i wypoczynku, dzieci, młodzieży i dorosłych.
 3. Korzystanie ze ścieżki odbywa się na własną odpowiedzialność.
 4. W czasie burz i silnych wiatrów odwiedzający ścieżkę powinni dla własnego bezpieczeństwa opuścić ścieżkę edukacyjną.
 5. Nadleśnictwo Ełk nie odpowiada za ukąszenia (kleszcze, pszczoły, osy, szerszenie, żmije, komary itp.) oraz za inne nieprzewidziane zdarzenia wynikłe na skutek spotkania ze zwierzętami.
 6. Wszelkie nieprawidłowości mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo oraz wszelkie dostrzeżone uszkodzenia infrastruktury prosimy niezwłocznie zgłaszać w biurze Nadleśnictwa Ełk lub telefonicznie pod numerem: 87 620 25 13.
 7. Korzystanie osób ze ścieżki oraz miejsca na ognisko nie może kolidować z pracami, które są prowadzone na terenie pobliskiej szkółki leśnej.
 8. Chęć korzystania ze ścieżki grup zorganizowanych powinno być każdorazowo zgłoszone do Nadleśnictwa Ełk.
 9. W przypadku grup zorganizowanych, osoba odpowiedzialna za grupę (organizator wycieczki) przebywa z uczestnikami cały czas, zobowiązana jest zapoznać uczestników z regulaminem, ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników, w szczególności:
  1. za zapoznanie uczestników z zagrożeniami (alergie, ukąszenia) oraz rozpoznaniem czy nie ma przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach,
  2. za zapewnienie, aby użytkownicy posiadali odpowiednią odzież, obuwie do korzystania z obiektu,
  3. zapewnienie sił i środków do udzielenia pierwszej pomocy,
  4. odpowiada za pozostawienie porządku po zwiedzaniu.

 

 1. Opiekunowie grup zorganizowanych dzieci, młodzieży i osób dorosłych są odpowiedzialni za zachowanie swoich podopiecznych.
 2. Dzieci mogą przebywać na terenie ścieżki edukacyjnej wyłącznie pod opieką rodziców bądź opiekunów, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 3. Osobom korzystającym z obiektów zabrania się:
  1. zaśmiecania terenu,
  2. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg leśnych,
  3. poruszania się po ścieżce i obiektach do niej przyległych pojazdami silnikowymi,
  4. rozpalania ognisk w miejscach niewyznaczonych,
  5. niszczenia wyposażenia i zieleni,
  6. chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, gniazd,
  7. użytkowania urządzeń na obiektach niezgodnie z przeznaczeniem.

 

 1. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, innych używek oraz palenia papierosów.
 2. Ogniska można rozpalać wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych po wcześniejszej konsultacji z pracownikiem Nadleśnictwa Ełk.
 3. Za wszelkie uszkodzenia pełną odpowiedzialność materialną ponosi osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.
 4. Nadleśnictwo Ełk nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zagubienie mienia prywatnego użytkowników korzystających z ww. obiektu.
 5. Należy stosować się do wskazówek pracowników Nadleśnictwa Ełk.
 6. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektów turystycznych i edukacyjnych Nadleśnictwa Ełk zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

 

 

Regulamin szlaków pieszych, rowerowych i pieszo- rowerowych w Nadleśnictwie Ełk

 

 1. Szlaki piesze i rowerowe zlokalizowane na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Ełk przeznaczone są od rekreacji i wypoczynku turystów.
 2. Korzystanie ze szlaków jest bezpłatne.
 3. Organizatorem turystyki pieszej oraz rowerowej na terenie Nadleśnictwa Ełk nie są Lasy Państwowe.
 4. Za ewentualne wypadki na szlakach pieszych i rowerowych odpowiada uczestnik lub organizator.
 5. W czasie burz i silnych wiatrów odwiedzający szlaki powinni dla własnego bezpieczeństwa opuścić ścieżkę edukacyjną.
 6.  Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własny koszt, własne ryzyko i własną odpowiedzialność.
 7. Imprezy o charakterze wyczynowym lub masowym i ich organizacja wymagają uprzedniego zgłoszenia i zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa Ełk, a także spełnienia pozostałych warunków przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.
 8. Szlaki piesze i rowerowe mają charakter terenowy i nie posiadają specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też każdy korzystający ze szlaków zobowiązany jest zachować na nich szczególną ostrożność. Wzdłuż szlaków mogą rosnąć rośliny trujące. W przypadku ich spożycia należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem.
 9. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaków na własną odpowiedzialność, zaś dzieci mogą korzystać ze szlaków tylko pod opieką osoby dorosłej (opiekuna) i na odpowiedzialność opiekuna.
 10. Poruszanie się po szlakach pieszym lub rowerowym jest dozwolone od świtu do zmroku.
 11. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się niezbaczanie z wyznaczonych szlaków.
 12. Szlabany   poprzeczne   ustawione   na   drogach leśnych  nie  stanowią  zakazu  wjazdu rowerem do lasu -chyba, że przy szlabanie znajduje się tablica informująca o czasowym zamknięciu odcinka drogi.
 13. Zarówno poszczególne odcinki szlaków, jak i całe szlaki, mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów. Będą one wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU, czerwoną chorągiewką lub w inny czytelny sposób. Naruszenie tego zakazu będzie skutkowało  odpowiedzialnością określoną treścią właściwych przepisów prawa.
 14. Każdy korzystający ze szlaków powinien pamiętać i mieć świadomość, że na szlakach mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty, konary złamane okiścią, drzewa ścięte przez bobry, itp. Wszelkiego rodzaju zdarzenia, które zagrażają ruchowi pieszemu lub rowerowemu, winny być w miarę możliwości zgłaszane administracji Nadleśnictwa Ełk (tel.: 87 620 25 13) lub organizatorowi turystyki pieszej lub rowerowej, jeśli taki odpowiada za przebieg szlaku.
 15. Osobom korzystającym ze szlaków pieszych oraz rowerowych zabrania się:
  1. zaśmiecania terenu,
  2. zanieczyszczania wód i gleb,
  3. rozkopywania gruntu,
  4. niszczenia i uszkadzania drzew, krzewów i innych roślin,
  5. niszczenia urządzeń  i  obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic,
  6. hałasowania,
  7. płoszenia, chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, gniazd,
  8. puszczania zwierząt domowych luzem,
  9. rozpalania ognisk.

 

 1. Za niezastosowanie się do jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu zostanie nałożona na turystę grzywna w wysokości ustalonej przez administrację leśną, a ponadto turysta może zostać wezwany do opuszczenia terenu, na którym obowiązują zasady wynikające z niniejszego regulaminu, pod rygorem wezwania służb porządku publicznego.
 2. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania telefonicznie (Nadleśnictwo -tel.: 87 620 25 13) lub Straży Pożarnej (tel.: 998).

 

 

Regulamin korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Ełk

§ 1

Regulamin określa zasady korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów  na terenie Nadleśnictwa Ełk 

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, tekst jednolity Dz. U. z 2018r.          poz. 2129 z późn. zm., zwana dalej ustawą o lasach;

2.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1025 z późn. zm.

3.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1990 z późn. zm., zwana dalej Prawo o ruchu drogowym;

4.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2068 z późn. zm.

5.Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170 poz.1393 z późn. zmian.), zwane dalej rozporządzeniem                w sprawie znaków.

6.Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, zwane dalej rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych dla znaków.

7.Zarządzenie nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 5 marca 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 71 z dnia 19 października 2015r. w części dotyczącej Księgi Identyfikacji Wizualnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

8.Zarządzenie nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia                     8 października 2019r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami (zn. ZI.771.1.2018), zwane dalej zarządzeniem nr 54/2019.

§ 2

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ełk jest zarządcą dróg leśnych usytuowanych na gruntach Skarbu Państwa zarządzanych przez Nadleśnictwo Ełk, położonych w jego zasięgu administracyjnym.

§ 3

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. Zarządca drogi – Nadleśniczy Nadleśnictwa Ełk
 2. użytkownik – osoba korzystająca z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego.
 3. pojazd – samochód, pojazd zaprzęgowy, motocykl bądź inny środek transportu poruszający się po drogach leśnych udostępnionych do ruchu publicznego. 

§ 4

 1. Korzystanie z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu, Prawa o ruchu drogowym, poleceń pracowników Zarządcy drogi lub osób upoważnionych na mocy tej ustawy do kierowania ruchem.
 2. Poprzez wjazd na drogę leśną udostępnioną dla ruchu publicznego użytkownik wyraża zgodę i zobowiązuje się do przestrzegania ustanowionych przez Zarządcę drogi warunków przedstawionych w niniejszym regulaminie. 
 3. Zamieszczenie adresu strony internetowej oraz kodu QR na tablicy informacyjnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli Zarządcy drogi, o którym mowa w art. 60 i 61 Kodeksu Cywilnego.

§ 5

Nadleśniczy Nadleśnictwa Ełk ustala następujące zasady korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego:

 1. Drogi leśne udostępnione do ruchu publicznego zostaną oznakowane:
 1. drogowskazem, przez który rozumie się zastosowanie oznakowania zgodnego z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych dla znaków albo tablic kierunkowych, o których mowa w rozdziale 7.5. Księgi identyfikacji wizualnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 2. tablicą informacyjną, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia 54/2019.
 3. znakiem D-52 (początek strefy ruchu) łącznie z B-33 (ograniczenie prędkości).
 4. znakiem D-53 (koniec strefy ruchu).

 

 1. Na drogach leśnych obowiązuje zakaz:
  1. zatrzymywania i postoju pojazdów – z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych i oznakowanych znakiem D-18 (parking),
  2. zaśmiecania terenu,
  3. zjazdu z drogi na obszary leśne i drogi leśne nieudostępnione do ruchu publicznego,
  4. wyprzedzania,
  5. używania sygnałów dźwiękowych,
  6. wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu,
  7. niszczenia mienia zarządcy drogi.
 2. Zakaz zatrzymywania się nie dotyczy osób wymienionych w § 29 ust. 3 ustawy o lasach, prowadzących czynności służbowe i gospodarcze (w tym czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu np. obsługi maszyn, urządzeń i środków transportowych podmiotów wykonujących zlecone prace), pod warunkiem pozostawienia pojazdu w sposób nieograniczający możliwości poruszania się innym użytkownikom.
W odniesieniu do dróg krzyżujących się, kierujący pojazdem, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność; w miejscach tych obowiązują zasady kolejności
 1. przejazdu jak na skrzyżowaniu równorzędnym, o ile zastosowane znaki drogowe nie wskazują inaczej.
 2. Wszystkich użytkowników dróg leśnych obowiązuje zasada ograniczonego zaufania (art. 4 Prawo o ruchu drogowym – „Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania”).

§ 6

Podczas korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego należy zachować szczególną ostrożność. Na drodze leśnej udostępnionej do ruchu publicznego mogą wystąpić różne zagrożenia i utrudnienia w szczególności: zawężenia jezdni, niebezpieczne zakręty i spadki terenu, wyboje i nierówności nawierzchni, okresowe oblodzenia, zwierzęta leśne, ruch pojazdów specjalistycznych, inne utrudnienia i ograniczenia.

§ 7

Drogi leśne udostępnione mogą być czasowo wyłączane z ruchu publicznego. W okresie czasowego wyłączenia z udostępnienia drogi leśnej na oznakowaniu, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszego regulaminu, zostaną naniesione dwa krzyżujące się pasy barwy pomarańczowej lub nastąpi ich zasłonięcie.

 

§ 8

 1. Podczas korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego i konieczności zatrzymania pojazdu, należy pozostawiać pojazd w taki sposób, aby nie utrudniać poruszania się lub nie stwarzać zagrożenia dla innych użytkowników.
 2. W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu zabronionym, w sposób gdzie utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, pojazd użytkownika, może zostać usunięty z drogi na zlecenie Zarządcy drogi.
 3. Zarządca drogi uprawniony będzie do wezwania straży miejskiej / gminnej, policji lub innego podmiotu do tego powołanego w celu odholowania pojazdu użytkownika na parking strzeżony.
 4. Odholowany pojazd może być wydany po uiszczeniu, przez właściciela lub osobę władającą pojazdem, opłaty za odholowanie oraz opłaty za przechowanie pojazdu na parkingu strzeżonym (jeśli takowe zaistnieje), dokonanych na podstawie faktur wystawionych przez podmioty wykonujące stosowne usługi (lub faktury Zarządcy drogi).
 5. W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu zabronionym lecz w sposób nieutrudniający ruchu innym pojazdom, może on zostać unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół.

 

§ 9

 1. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone użytkownikowi przez osoby trzecie.
 2. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej oraz skutki nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

§ 10

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy drogi, bądź innym użytkownikom w związku z niezastosowaniem się do niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku zdarzenia na terenie dróg leśnych, które skutkowałoby jakąkolwiek odpowiedzialnością użytkownika z tego tytułu, zobowiązany jest on przed opuszczeniem drogi leśnej do niezwłocznego poinformowania Zarządcy drogi o tym fakcie i złożenia w formie pisemnej stosownego oświadczenia.

§ 10

Bez zgody Zarządcy drogi wjazd pojazdów ciężarowych i przewożących materiały niebezpieczne jest zabroniony.

§ 11

W przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego obowiązują zasady określone w Prawie o ruchu drogowym.

§ 12

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania na podstawie zarządzenia nr 29 Nadleśniczego Nadleśnictwa Ełk z dnia 16.07.2020r.

 

Regulamin korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Ełk

§ 1

Regulamin określa zasady korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Ełk 

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, tekst jednolity Dz. U. z 2018r.          poz. 2129 z późn. zm., zwana dalej ustawą o lasach;

2.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1025 z późn. zm.

3.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1990 z późn. zm., zwana dalej Prawo o ruchu drogowym;

4.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2068 z późn. zm.

5.Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170 poz.1393 z późn. zmian.), zwane dalej rozporządzeniem                w sprawie znaków.

6.Zarządzenie nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia                     8 października 2019r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami (zn. ZI.771.1.2018), zwane dalej zarządzeniem nr 54/2019.

§ 2

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ełk jest zarządcą dróg leśnych usytuowanych na gruntach Skarbu Państwa zarządzanych przez Nadleśnictwo Ełk, położonych w jego zasięgu administracyjnym.

§ 3

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. Zarządca drogi – Nadleśniczy Nadleśnictwa Ełk
 2. użytkownik – osoba korzystająca z drogi leśnej.
 3. pojazd – samochód, pojazd zaprzęgowy, motocykl bądź inny środek transportu poruszający się po drogach leśnych. 

§ 4

 1. Stosownie do przepisów art. 29 ust. 3 ustawy o lasach na drogi leśne dopuszcza się wjazd pojazdów z osobami uprawnionymi do poruszania się po drogach leśnych.
 2. Korzystanie z dróg leśnych odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu, Prawa o ruchu drogowym, poleceń pracowników Zarządcy drogi lub osób upoważnionych na mocy tej ustawy do kierowania ruchem. Poprzez wjazd na drogę leśną użytkownik wyraża zgodę i zobowiązuje się do przestrzegania ustanowionych przez Zarządcę drogi warunków przedstawionych w niniejszym regulaminie. 

§ 5

 1. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o lasach, ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Treść art. 29 ust. 1 ustawy o lasach nie zobowiązuje do oznakowania dróg leśnych nieudostępnionych do ruchu publicznego, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
 2. Oznakowanie dróg leśnych, które nie są udostępniane do ruchu publicznego powinno być ograniczone do miejsc, w których kierujący pojazdem może mieć wątpliwości dotyczące statusu drogi, z której korzysta, w szczególności dotyczących:
 1. położenia drogi leśnej w ciągu drogi publicznej;
 2. łączenia i przecinania się dróg leśnych z drogami innych własności o równorzędnej konstrukcji nawierzchni;
 3. zorganizowania miejsc postojowych i parkingów na terenie leśnym w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej;
 4. oznakowania drogi publicznej znakami pionowymi lub poziomymi sugerującymi możliwość zjazdu z drogi publicznej na drogę leśną;
 5. dróg leśnych obciążonych ograniczonym prawem rzeczowym                   (w szczególności użytkowaniem i służebnością drogową), najmem lub dzierżawą, nieudostępnionych do ruchu publicznego
 6. inne uwarunkowania w związku z wprowadzeniem służebności przesyłowych.
 1. Drogi leśne, o których mowa w ust. 2 zostaną oznakowane tablicami informacyjnymi, zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 54/2019.
 2. Zamieszczenie adresu strony internetowej oraz kodu QR na ww. tablicy informacyjnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli Zarządcy drogi, o którym mowa w art. 60 i 61 Kodeksu cywilnego. 

 

§ 6

Nadleśniczy Nadleśnictwa Ełk ustala następujące zasady korzystania z dróg leśnych:

 1. Na drogach leśnych obowiązuje:
 1. ograniczenie prędkości do 30 km/h (o ile znaki drogowe nie stanowią inaczej),
 2. zakaz zaśmiecania terenu,
 3. zakaz wyprzedzania,
 4. zakaz używania sygnałów dźwiękowych,
 5. zakaz wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu (z wyjątkiem sytuacji szczególnych, np. obsługi maszyn, urządzeń i środków transportowych podmiotów wykonujących zlecone prace),
 6. zakaz niszczenia mienia zarządcy drogi.
 1. W odniesieniu do dróg krzyżujących się, kierujący pojazdem, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność; w miejscach tych obowiązują zasady kolejności przejazdu jak na skrzyżowaniu równorzędnym, o ile zastosowane znaki drogowe nie wskazują inaczej.
 2. Wszystkich użytkowników dróg leśnych obowiązuje zasada ograniczonego zaufania (art. 4 Prawo o ruchu drogowym – „Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania”).

§ 7

Podczas korzystania z dróg leśnych należy zachować szczególną ostrożność. Na drodze leśnej mogą wystąpić różne zagrożenia i utrudnienia w szczególności: zawężenia jezdni, niebezpieczne zakręty i spadki terenu, wyboje i nierówności nawierzchni, okresowe oblodzenia, zwierzęta leśne, ruch pojazdów specjalistycznych, inne utrudnienia i ograniczenia.

§ 8

 1. Podczas korzystania z dróg leśnych i konieczności zatrzymania pojazdu, należy pozostawiać pojazd w taki sposób, aby nie utrudniać poruszania się lub nie stwarzać zagrożenia dla innych użytkowników.
 2. W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, pojazd użytkownika, może zostać usunięty z drogi na zlecenie Zarządcy drogi.
 3. Odholowany pojazd może być wydany po uiszczeniu, przez właściciela lub osobę władającą pojazdem, opłaty za odholowanie oraz opłaty za przechowanie pojazdu na parkingu strzeżonym (jeśli takowe zaistnieje), dokonanych na podstawie faktur wystawionych przez podmioty wykonujące stosowne usługi (lub faktury Zarządcy drogi).

§ 9

 1. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone użytkownikowi przez osoby trzecie.
 2. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej oraz skutki nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

§ 10

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy drogi, bądź innym użytkownikom w związku z niezastosowaniem się do niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku zdarzenia na terenie dróg leśnych, które skutkowałoby jakąkolwiek odpowiedzialnością użytkownika z tego tytułu, zobowiązany jest on przed opuszczeniem drogi leśnej do niezwłocznego poinformowania Zarządcy drogi o tym fakcie i złożenia w formie pisemnej stosownego oświadczenia.

§ 11

W przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie dróg leśnych obowiązują zasady określone w Prawie o ruchu drogowym.

§ 12

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania na podstawie zarządzenia nr 29 Nadleśniczego Nadleśnictwa Ełk z dnia 16.08.2020r.